Contact

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
0623213297 (Paul)
KvK 70430799
btw NL184629093B01

Algemene Voorwaarden

1. Algemene Regels

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten werkzaamheden en/of inspanningsverrichtingen van Danssalon Swing Along.

1.2 Danssalon Swing Along is een eenmanszaak, gevestigd op Haakwal 32 te Alkmaar en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70430799. Het bezoekersadres is Wijkcentrum de Oever, Amstelstraat 1 te Alkmaar.

Danssalon Swing Along wordt hierna aangeduid als DSA.

1.3 DSA heeft het recht om personen de toegang tot de dansschool en lesgeef locaties te weigeren.

1.4 Bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf op locatie van de dansschool te houden aan de huisregels van DSA en de regels van de beheerder/eigenaar van de betreffende locatie. Bezoekers dienen aanwijzingen die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde persoon op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

2. Inschrijvingen

2.1 Inschrijving geschiedt per cursus. Het aantal lessen, de lesdata, lestijden en de prijs zijn vooraf bekend. Het is niet mogelijk een cursus voor een deel af te nemen en naar rato te betalen. Er is geen aanwezigheidsplicht.

2.2 Iedereen heeft recht op één gratis proefles, voorafgaand aan de inschrijving en de start van de cursus. De eventuele proefles vindt dus plaats in de voorafgaande cursus. Deze regeling dient om mutaties na de start van een cursus te voorkomen.

2.3 Elke deelnemer vult een inschrijfformulier in. Directe plaatsing is alleen mogelijk indien er geen wachtlijst is en er voldoende inschrijvingen zijn. Na de inschrijving wordt, uiterlijk twee weken voor de start van de cursus, bepaald of er wel of niet sprake is van plaatsing. Het resultaat hiervan wordt onverwijld medegedeeld. Inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.4 Na plaatsing in een cursus ontvangt de deelnemer betaalinstructies. Pas na betaling is de plaatsing definitief. Bij het uitblijven van betaling en na het verstrijken van de uiterlijke betaaldatum, heeft DSA het recht een ander persoon van de wachtlijst te plaatsen in de cursus, die de plaats inneemt van de niet betalende deelnemer. Omdat DSA tijdsgebonden producten levert, is er geen wettelijk recht op bedenktijd. De bedenktijd bij DSA eindigt gelijktijdig met het verstrijken van de uiterste betaaldatum (zie 3.1).

2.5 Personen jonger dan 18 jaar zijn uitgesloten van deelneming.

2.6 Personen jonger dan 21 jaar zijn vrijgesteld van 21% btw, zij betalen daarom het bruto bedrag gedeeld door 1,21.

2.7 Het is niet mogelijk om cursusgeld terug te krijgen. In het geval van zwaarwegende redenen kan in overleg met de eigenaar van DSA gezocht worden naar een andere oplossing.

3. Betalingen en contributie

3.1 Betaling vindt plaats uiterlijk twee weken na plaatsing in een cursus en uiterlijk een week voor de start van de cursus. In het geval van een late plaatsing kan er dus sprake zijn van een betaaltermijn die korter is dan twee weken.

3.2 De kosten van de cursus staan vermeld op het inschrijfformulier.

3.3 Plaatsing in een cursus is pas definitief na betaling. DSA kan een deelnemer die nog niet heeft betaald de toegang weigeren.

3.4 DSA heeft te allen tijde het recht, bij betalingsproblemen van de afnemer, om een extern incassobureau in te schakelen.

4. Aansprakelijkheid

4.1 DSA is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. DSA stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden. Gevonden voorwerpen worden een bepaalde tijd bewaard op de vestigingslocatie of het bezoekersadres.

4.2 Door het akkoord gaan met de algemene voorwaarden verklaart een deelnemer dat hij geen medische beperkingen heeft zoals hart, -long en vaatziektes. Is dit wel het geval dan moet dit voorafgaand aan de inschrijving worden besproken met de eigenaar van DSA.

4.3 DSA sluit elke aansprakelijkheid voor schade (c.q. lichamelijk letsel) van een bezoeker/deelnemer of vanwege een bezoeker/deelnemer aanwezige derde uit, tenzij de schade (c.q. lichamelijk letsel) is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingend recht voor zijn risico komen.

4.4 DSA biedt sportieve danscursussen aan. Door sportief te bewegen neemt de deelnemer voor lief dat hij een risico loopt op blessures en/of letsel. DSA is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor blessures en/of letsels die tijdens, voor en na de lessen, shows en andere gerelateerde zaken kunnen worden opgelopen.

4.5 DSA is nimmer gehouden enige schade anders dan zaak- of personen schade te vergoeden.

4.6 Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de docent.

5. Overmacht

5.1 In geval van overmacht is DSA niet gehouden eventuele verplichtingen na te komen en worden deze voor de duur van de overmacht opgeschort. Per cursus is één inhaaldatum ingepland, voor het geval er een keer sprake is geweest van overmacht.

5.2 Aanspraak op schadevergoeding is in het geval van overmacht geheel uitgesloten.

6. Beëindigen lidmaatschap

6.1 Er is geen sprake van lidmaatschap. Inschrijving geschiedt per cursus.

7. Geldigheid recht

7.1 Op iedere overeenkomst met DSA is Nederlands recht van toepassing.

7.2 Geschillen kunnen enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in arrondissement Noord-Holland, locatie Alkmaar.

Danssalon Swing Along
Paul Zuurbier
Haakwal 32, Alkmaar
+316 232 132 97
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.